Список наукових і навчально-методичних праць д. мед. н., професора Стрікаленко Т. В. за 2011-2016 роки


з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1

Методические и эколого-гигиенические  аспекты анализа безопасности воды при использовании некоторых реагентов для ее обеззараживания

стаття

Вода: Химия и экология (Россия). – 2011.- №4.- С. 58-65.

 

В.Ф.Мариевский

А.И.Барано-ва

Ю.В.Ниж-ник и др (всего 5 чел)

2

Сучасні тенденції розвитку ринку та регламентації бутильованих питних вод

стаття

Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2011. - Випуск 40. – Том 2. – С.142-146.

О.В.Ляпіна

Л.С.Зайцева

3

Сравнительная оценка методов испытаний водоочистных устройств

стаття

Вісник ОДАБА. (МОНМтС). – Одеса: Вид. Optimum, 2011. - Випуск 42. – С.264-270

-

4

Сравнительный анализ применения некоторых реагентов для обработки воды

стаття

Там же. – С. 138-144

 

В.Ф.Мариевский

А.И.Баранова

Ю.В.Нижник

Т.Ю.Нижник

5

Вода в городе: гигиенический анализ путей оптимизации водообеспечения населения

стаття

Вода і водоочисні технології.. Науково-технічні вісті. – 2011.- №1 (3).- С.50-61  

-

6

Прогнозування знезаражуючої дії полігексаметилен-гуанідину для водопровідної води

стаття

Харчова наука і технологія.-2011.-№ 4(17). – С.11-14.

 

Шалигін О.В.

Труфкаті А.В.

Скубій Н.В.

Соловйова А.С.

7

Алгоритм применения реагента комплексного неокислительного действия на предприятии водоподготовки

стаття

Мат-лы XIX междунар. научно-техн. конф. «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Бердянск-Харьков, 2011. – С. 301-313.

Ю.В.Нижник

Т.Ю.Нижник

В.Ф.Мариевский

А.И.Баранова

 

8

Нормирование качества бутилированных питьевых вод: шаг вперед или два шага назад?

тези доповіді

Міжнар. конгрес «ЕТЕВК-2011» : зб. доп..- К.: ТОВ «Гнозіс», 2011. – С. 34-39.

-

9

Досвід управління оптимізацією забезпечення населення питною водою

Тези доповідей

Там же. – С.75-78

Б.Й.Псахіс

І.Б.Псахіс

10

Еколого-гігієнічні проблеми безпеки води при її знезаражуванні

Тези доповідей

Там же. – С. 89-94

В.Ф.Марієвський

Г.І.Баранова

Т.В.Маглеванна

Т.Ю.Нижник

11

Управление качеством воды как составляющая устойчивого развития и продовольственной безопасности

Стаття в колективній монографії

Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів / Під ред. О.І.Павлова. -  Одеса, Астропринт, 2012. – С.423-439

-

12

Возможности бенчмаркинга для управления производством бутилированных вод

стаття

Наукові праці ОНАХТ. – Випуск 42. – Т. 1. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 250-255 

Ляпина Е.В.

Базелева Н.А.

13

Рациональное использование воды как составляющая продовольственной безопасности и устойчивого развития

стаття

Наукові праці ОНАХТ. – Випуск 42. – Т. 2. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С.425-429 

Ляпина Е.В.

Береговая О.М.

14

До обгрунтування доцільності використання способу аерації води з крапельним диспергуванням у відцентрованому полі для зниження вмісту заліза

стаття

Там же – С. 440-444 .

Шалигін О.В.

Дуднік Ю.В.

15

Статистичне обгрунтування доцільності використання нового засобу для обробки води на підприємствах харчової галузі

стаття

Харчова наука і технологія. – 2012. - № 2 (19). – С. 78-82.

Шалигін О.В.

Труфкаті Л.В.

Данилова О.І.

Скубій Н.В.

16

Проблемы бенчмаркинга качества воды: украинский вариант.

стаття

Водопостачання та водовідведення. Науково-виробничий журнал – 2012.- №6. – С.8-15

-

17

Вода,  экология и продовольственная безопасность

стаття

Проблемы безопасности ХХ1 века и пути их решения: Междунар. научн.  чтения «Белые ночи-2012». 5-8 июня 2012. – К.: Изд. «Логос», 2012. - С. 509-517.

-

18

Актуальные задачи оптимизации водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

стаття

Там же. - С. 517-525.

 

Жураковская М.В.

Скубий Н.В.

19

Критические контрольные точки в оценке качества процессов водоподготовки

стаття

Информационный бюлетень АВТ. – Выпуск №15. - Одесса: Ветаком, 2012. – С. 35-47

-

20

Гигиеническое обоснование  управленческих решений для оптимизации водообеспечения населения

тези доповіді

Опыт и молодость в решении водных проблем:  Тез. докл. IV Восточно-Европейской конференции молодых специалистов и ученых водного сектора Междунар. Водной Ассоциации (IWA). Санкт-Петербург, 4-6 окт. 2012г. – СПб, 2012. [Электронный ресурс,  5с ]. Табл. -  Библиогр. 11 назв.

-

21

Парадоксы современной гигиенической регламентации качества питьевой воды и водоснабжения населения

тези доповіді

Там же.

[Электронный ресурс, 4с.].  Библиогр. 11 назв.

-

22

Інноваційна технологія знезаражування води для вирішення проблем техногенної та екологічної безпечності її виготовлення

стаття

«Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов»: Сб. науч. трудов XXI междунар. Научно-техн. конф. 10-14 июня 2013г, г. Бердянск. – Харьков: ВОДГЕО, 2013. – С. 114-122.

Нижник Ю.В.

Стрікаленко Т.В.

Баранова Г.І..

Та ін.. ( всього 7 авт.)

23

Досвід забезпечення населення очищеною питною водою

стаття

Екологія і суспільство.: Зб. наукових праць. Вип. 4. - Одеса, 2013. – С. 80-84

Псахіс Б.Й.

Псахіс І.Б.

24

Моделирование процесса диспергирования жидкости в центробежном поле и разработка устройства

тези доповіді

Опыт и молодость в решении водных проблем:  Тез. докл. V Восточно-Европейской конференции молодых специалистов и ученых водного сектора Междунар. Водной Ассоциации (IWA). Киев, 26-28.06.201г. – Часть 2. -К., 2013. – С.200-205. [Электронный ресурс ].

Шалыгин А.

Тищенко В.

Дудник Ю.

25

Функциональный анализ задач оптимизации водоснабжения предприятий пищевой промышленности

тези доповіді

Чиста вода. Технології очищення води: технічні, біологічні та екологічні аспекти - Мат-ли  міжнар. науково-техн. конф. 3-5 грудня 2013 р. – К.: ВПК «Політехнік», 2013. – С.43-44.

-

26

Экспресс-тест для оценки ресурса картриджей (сорбционная загрузка) в ВОУ-КП

тези доповіді

Там же. С.44-45

-

27

Досвід та проблеми використання інноваційних технологій навчання у підготовці магістрів

тези доповіді

Сучасні тенденції викладання у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання: Електронний зб.тез 44 науково-мето-дичної конф. Викладачів ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – С 58

Тіщенко В.М.

Ляпіна О.В.

Берегова О.М.

28

Науково-дослідна робота студентів як засіб підвищення якості освітніх послуг

тези доповіді

Там же. – С.116

Тіщенко В.М.

Шалигін О.В.

Подолян РА.

29

Вода для жизни в стратегии управления здоровьем

стаття

Наукові праці ОНАХТ. – Випуск 42, Т. 2. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 273 – 280.

Ляпина Е.В.

30

Організація тимчасового постачання населенню привізної питної води: нова «стара» проблема сьогодення

стаття

Водопостачання та водовідведення. Науково-виробничий журнал – 2014. - № 4. – С.59 – 62.

Засипка Л.Г.

31

Здоровье в миллилитрах: вода для жизни в стратегии управления здоровьем

стаття

Водопостачання та водовідведення. Науково-виробничий журнал – 2014. - № 4. – С. 28-35.

-

32

Обеззараживание в системе реализации плана ВОЗ по обеспечению безопасности воды

стаття

Водопостачання та водовідведення. Науково-виробничий журнал – 2014. - № 5. – С.27-34.

Мариевский В.Ф.

Нижник Ю.В

БарановаА.И.

Нижник Т.Ю.

33

Апробация технологии обработки воды на предприятиях пищевой промышленности

тези доповідей

Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти. - Мат-ли II міжнар. науково-техн. конф. 8-11 жовтня 2014р. – К.: ВПК «Політехнік», 2014. – С.180.

Шалыгин О.В.

Скубий Н.В.

Журакивская М.В.

34

До питання методології інтерактивних методів навчання у ВНЗ

тези доповіді

Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців: Електронний зб.тез 45 науково-методичної конф. Викладачів ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С 27

Орлова М.Л.

Ляпіна О.В.

Берегова О.М.

35

Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців

тези доповіді

Там же. –С. 58

Тіщенко В.М.

Скубій Н.В.

36

Аналіз інновацій у педагогічних дослідженнях

тези доповіді

Там же. – С.113-114

Коваленко О.О.

Коваленко І.В.

Дудник Ю.В.

37

Вода для готельно-ресторанних закладів: аналіз деяких шляхів оптимізації водопостачання.

стаття

Водопостачання та водовідведення. Науково-виробничий журнал – 2015. - № 3. – С.31-36.

-

38

Проблемы обеспечения безопасности воды для устойчивого развития

стаття

Инженерно-строительный вестник Прикаспия.. Научно-технический журнал АИСИ. Россия. -2015, АИСИ, № 3(13). - С. 26-31.

-

39

Инновационная технология обработки тары и оборудования на предприятиях пищевой промышленности

стаття

Там же. С.31-34

 

Дудник Ю.В.,

Скубий Н.В

40

Опыт и перспективы применения биоцидного полимерного реагента в технологиях водоподготовки и ПОБВ

стаття

Вісник ОДАБА. Випуск 59. – Одеса, Вид.Optimum,2015. – С.274-280.

 

Нижник Т.Ю

Нижник Т.Ю

Мариевский В.Ф.,

Баранова А.И

41

SMART-технології як інноваційний засіб формування навчального процесу

тези доповіді

Електронний збірник тез 46 науково-практичної конференції викладачів академії «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту»-2015». – Одеса: ОНАХТ, 2015. С.115-117.

Ляпіна О.В., Скубій Н.В

42

Шляхи підвищення професійної компетентності студентів при виконання практичних робіт з «Основ наукових досліджень».

тези доповіді

Там же. – С.113-115

Берегова О.М., Тіщенко В.М., Дудник Ю.В

43

Актуальные задачи оптимизации водоснабжения

тези доповіді

«Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»: Мат-ли III Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 192-193.

-

44

Оптимізація процесу підготовки води на молокопереробних підприємствах

тези доповіді

Там же. С. 220-221

Шалигін О.В,

Труфкаті Л.В,

Скубій Н.В

45

Управління якістю питної води: актуальні питання та пошук відповідей.

тези доповіді

«Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки»: Мат-ли. Міжнародної науково практичної конференції. – К.: НУХТ, 2015.- С.62-63.

-

46

Бенчмаркінг як елемент управління виробництвом фасованих вод.

тези доповіді

Там же.- С.73

Ляпіна О.В., Берегова О.М.  

47

Вода як об?єкт біотехнології та її біотехнологічні функції.

 

тези доповіді

Там же. С. 96

Скубій Н.В.

48

Плани забезпечення безпечності води як складова управління якістю води та сталого розвитку

тези доповіді

Розвиток креативного публічного управління. Мат-ли між нар. науково-практ. конф. Академії муніципального управління. .- К.: МОН, 2016. – С 65-67

-

49

З досвіду навчання на он-лайн курсах Prometheus

тези доповіді

Електронний збірник тез 47 науково-практичної конференції викладачів академії «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів» - Одеса: ОНАХТ, 2016.- С.142-144

-

50

Методики навчання та інноваційні технології в навчальному процесі: переваги та недоліки

тези доповіді

Там же. С.144-146

Берегова О.М.

Орлова М.Л.

51

Управління якістю води як складова сталого розвитку та продовольчої безпеки держави

тези доповіді

Мат-ли 76 наукової конф. «Науково-педагогічного складу академії». ОНАХТ, 2016. С.

 

52

Вендинг води та напоїв: технології та гігієнічний нагляд

тези доповіді

Вода в харчовій промисловості: Зб. Тез V Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар. участю – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С.9.

Ляпіна Е.В.

 

53

Интенсификация режимов стерилизации яблочных компотов посредством дезинфекции воды

тези доповіді

Там же. – С.49-50

Скубий Н.В.

Ефремов В.В.

54

«Вода и энергия. Энергия для воды»: проблемы Всемирного дня воды

тези доповіді

Там же. С.73

 

55

Инновационные технологии газированных вод и напитков

тези доповіді

Там же. С. 126

Зайцева Л.С.

Полуева К.А.

56

Оптимізації технології консервної продукції

тези доповіді

Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека. – Мат-ли міжнар. науково-техн. конф. 22-23 травня 2014р. – К.: НУХТ, 2014. – С.130-131.

Скубій Н.В.

Єфремов В.В.

57

Экологический менеджмент в производстве бутилированных вод

тези доповіді

Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості: Мат. міжнар. науково.-практ. конф. 2-4 жовтня 2013р. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 220-222.

-

58

Проблемы экологического менеджмента пищевых производств

тези доповіді

Там же. С. 218-219

-

59

Актуальные задачи обработки воды и тары, используемых при производстве напитков

тези доповіді

Науково-практ. rонф. «Вода та довкілля» в рамках XI Міжнар. dодного форуму “AQUA UKRAINE-2013” 5-6 листопада 2013р. – К.: МВЦ, 2013. – С.80-81. [Електронний ресурс ].

Скубий Н.В.

 

60

Некоторые задачи оптимизации управления качеством воды на предприятиях пищевой отрасли

тези доповіді

Там же. С.85-86

-

61

Развитие В.И.Вернадским и Л.Ж.Гендерсоном учения о воде как среде жизни

тези доповіді

В.И.Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации: Тезисы междунар. Конф., Симферополь, 23-25 апреля 2013г. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – С.75.

-

62

Бутилированные питьевые воды в нормативных документах Украины, Европы и ВТО

тези доповіді

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: Тези доп. Всеукраїнської науково-практ. Конф. 16-17 травня 2013. – Харків, ХДУХТ, 2013. – С. 99-100

-

63

Разработка альтернативного способа снижения содержания железа в природной воде

тези доповіді

Там же. – С.101-102

Дудник Ю.В.

Шалыгин А.В.

64

Проблемы контроля обьектов окружающей среды при производстве бутилированных питьевых вод

тези доповіді

Там же. – С.103-104

-

65

Бутилированные воды с повышенным содержанием кислорода

тези доповіді

Там же. – С.105-106

Зайцева Л.С.

Полуева К.

66

Вплив інноваційної технології водопідготовки на охорону праці та техніку безпеки на підприємстві

тези доповіді

Там же. – С.107-108

Кінева Н.

67

Современные проблемы бутилированных вод

тези доповіді

Вода в пищевой промышленности: Зб. Тез IV науково-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – С.93.

Зайцева Л.С.

Ляпина Е.В.

Полуева К.

68

Розробка технології отримання води з відходів консервного виробництва

тези доповіді

Вода в харчовій промисловості: Зб. тез доп. Ш науково-практ. конф. .- Одеса:ОНАХТ, 2012. – С.36.

Безусов А.Т.

Титова Л.М.

69

Вдосконалення технології оброблення води при рибопереробці з використанням полімерного реагенту комплексної дії

тези доповіді

Там же. – С.46

Жураківська М.В.

Волков О.В.

70

Обгрунтування необхідності стабілізації йоду у питній воді з профілактичними властивостями

тези доповіді

Там же. – С.51

Іваськевич А.О.

Солтянова А.С.

Шалигін О.В.

Дашковський С.С.

71

Обгрунтування доцільності досліджень властивостей полігексаметиленгуанідина як потенційного інгібітора корозії трубопроводів і обладнання

тези доповіді

Там же. – С.146

Соловйова А.С.

Шалигін О.В.

Тіщенко В.М.

72

Проблемы коррозии трубопроводов систем теплового водоснабжения

тези доповіді

Там же. – С.147

Тищенко В.Н

Дьяченко А.П

Шалыгин А.В.

73

О взаимосвязи некоторых физических характеристик воды и космических факторов

тези доповіді

Там же. – С.152-153

Антонченко В.Я.

Максим юк Л.Н.

Пугач А.Ф.

74

Питьевая вода и здоровье: иной аспект проблемы

тези доповіді

Там же. – С.174-176

-

75

Тригалогенметаны в кубиках льда для напитков

тези доповіді

Там же. – С.177.

Войтенко А.М.

76

Рынок бутилированных вод в г.Одессе и культура водопотребления в ОНАПТ

тези доповіді

Вода в харчовій промисловості: Зб. тез доп. Всеукр. науково-практ.конф. Одеса:ОНАХТ, 2011. – С.28-29

Д.С.Сергиенко

Т.Я.Винник

 

77

Апробація технологічного режиму знезаражування води з використанням реагенту «Акватон-10» для виробництва компотів

тези доповіді

Там же. – С.63.

В.М.Очеретна

А.В.Єгорова

Я.Б.Пауліна

78

Еколого-гігієнічні проблеми використання води при виробництві напоїв

тези доповіді

Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»: Зб.тез доп  міжнар. науково-практ.конф. – К.: НУБіП України, 2011. – С.287-288

Д.І.Вєтров

Н.А.Постол

В.М.Очеретна

79

Экспериментальные исследования бутилированных вод, газированных и сохранявшихся при разных температурах

тези доповіді

Современные проблемы холодильной техники и технологи.  Тезисы докл. Междун.научно-техн.конф.17-20.05.2011.- Одеса: ОНАПТ,2011.- С.162-163.

Л.С.Зайцева

О.М.Береговая

Е.В.Ляпина

80

Современные эколого-гигиенические проблемы и задачи развития технологий водоподготовки на пищевых предприятиях

тези доповіді

Тез. Доп. VII міжнар.науково-практ.конф.»Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку». – Донецьк-Святогорськ, 2011. – С. 100-103.

О.М.Береговая

Е.В.Ляпина

Т.П.Патик

В.Н.Тищенко

81

Гигиенические аспекты материалов анализа рынка и производства бутилированных питьевых вод в Украине и странах мира

тези доповіді

Там же. – С.280-283

 

82

Доочистка водопроводной воды: опыт и перспективы, санитарно-гигиенические аспекты.

тези доповіді

«Аква Україна-2011»: Мат-ли  9-го міжнар. водного форуму. Міжнар. науково-практ. конф. «Вода і довкілля» .- К., 2011. [Електронний ресурс]. – С.263

А.М.Кильдишева

83

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для магістрантів спеціальності 8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» всіх форм навчання

методичні вказівки

О.: ОНАХТ, 2012. –  23 с.

 

О.О.Коваленко

О.М.Берегова,

О.В.Ляпіна

Н.А. Базелева

84.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія питної води і водопідготовки для закладів готельного і ресторанного господарства» для магістрів напряму підготовки 8.140101 "Готельно-ресторанна справа"  денної форми навчання

методичні вказівки

О.: ОНАХТ, 2015. –  33 с.

 

О.М.Берегова,

О.В.Ляпіна

 

85

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології води і водопідготовки харчових виробництв»

всіх форм навчання

методичні вказівки

О.: ОНАХТ, 2016. –  32 с.

 

О.М.Берегова,

О.В.Ляпіна